“Het besef dat een versnelling nodig is op het gebied van klimaat, duurzaamheid en circulariteit is er. De vraag is: zitten we op schema om die doelen te bereiken in 2030? We moeten tempo maken,” benadrukte Jan Peter Balkenende in zijn rol als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) in gesprek met BTG-directeur Petra Claessen. Een versnelling is gewenst.

Jan Peter Balkenende is een gepassioneerd pleitbezorger van een duurzame, circulaire koers. Veel Nederlandse bedrijven staan hoog in de Dow Jones Sustainable Index. De basisgedachte achter DSGC is de krachten te bundelen en kennis verzamelen om na te denken over duurzame bedrijfsmodellen. Organisaties moeten zichzelf een kritische spiegel voorhouden en de juiste vragen stellen: hoe kunnen we bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen, klimaat en circulaire economie? Waar liggen de kansen? Zijn indringende boodschap: “Je moet duurzaamheid niet zien als een beperkende voorwaarde, maar juist als een kans. Zoals de Engelse zeggen ‘a challenge of a opportunity’.”

De planeet van morgen

In een aantal sectoren presteert Nederland goed, zoals de agrisector, water en logistiek, op andere vlakken is nog een slag te slaan. Het gaat om een versterking van de positie op alle fronten. Je moet willen excelleren. Nadenken over de planeet van morgen. De bedrijven die inspelen op de werkelijkheid van morgen zijn ook de winnaars van morgen. Bedrijven die onvoldoende investeren, kunnen de verliezers worden. Het raakt je reputatie als je geen visie hebt op duurzaamheid. Duurzaamheidsdoelen spelen een toenemende rol bij aanbestedingen en verslaggeving. Het is ook belangrijk voor het aantrekken van talent.

De combinatie van digitale netwerken en klimaatverandering is een belangrijk thema. “We lopen enorme risico’s. “Dat betekent dat je nieuwe, werkbare ideeën en oplossingen nodig hebt. Als je praktisch bent, kun je heel veel bereiken.” Een mooi voorbeeld in de bouw is het materialenpaspoort in de bouw. Vergelijkbare initiatieven zijn gaande in de ICT, om zo de levensduur van apparaten te verlengen en kostbare metalen te hergebruiken. Een tweede aanbeveling is het in kaart brengen van de bottlenecks. Volgens innovatiepionier Peter Diamandis beschikt de wereld over de technologie om problemen op te lossen, maar worden veranderingen vertraagd door ouderwets denken en gevestigde belangen.

Slimme steden

De expertgroep Digital Networks & Climate Change van BTG wil een routekaart opstellen waarmee bedrijven aan de hand worden genomen bij de inzet van smart solutions voor verduurzaming van de eigen organisatie en van het mobiele netwerk. ICT, data en het telecomnetwerk vormen het hart van de smart society. Digitalisering is de oplossing voor tal van maatschappelijke vraagstukken, zoals zorg op maat, de krapte op de arbeidsmarkt, (verkeers)veiligheid en klimaatadaptie. De coronapandemie is een voorbeeld voor de weerbaarheid en flexibiliteit, door gebruik te maken van digitalisering. “Ineens bleek ook digitaal gewerkt te kunnen worden. Je zag dat organisaties in heel korte tijd in staat waren om dingen anders te doen. Dat is een eyeopener. Er werd al jaren gesproken over de balans tussen vanuit huis en op kantoor werken en opeens was het mogelijk.”

Een duurzame, circulaire toekomst is alleen mogelijk door de handen ineen te slaan als overheden, bedrijven en kennisinstituten. Digitalisering speelt een belangrijke rol in de verbinding. De doelen voor 2030 zijn alleen haalbaar als alle partijen samen de schouders eronder zetten. De term ‘Connected society’ geeft aan dat we met elkaar verbonden zijn. Dat kan door middel van digitalisering. We hebben nieuwe oplossingen nodig om de samenleving duurzamer te maken en de kansen te benutten. Technologie zit in de haarvaten van de stad. De digitale mogelijkheden zijn enorm. Je kunt enorm veel doen aan kwaliteit door het concept van smart cities op te pakken. Een punt van aandacht is de vraag: wie is de eigenaar van de data? In China is dat de staat, in de Verenigde Staten zijn de grote ondernemingen de eigenaar van de data en Europa vinden we dat de burger zelf de eigenaar moet zijn. De kunst is om de mogelijkheden van de nieuwe technologie te verbinden aan privacy.

De bedrijven die inspelen op de werkelijkheid van morgen zijn ook de winnaars van morgen.