De Rotterdamse haven is een van de grootste CO2-uitstoters. De gezamenlijke ambities om de klimaatdoelen voor 2030 te halen zijn groot. Op Rotterdamse wijze worden de schouders eronder gezet. Niet discussiëren, maar aanpakken, is het devies van Alice Krekt, directeur van het Klimaatprogramma van ondernemersvereniging voor de haven en industrie Deltalinqs.

“De klimaatambitie van de Rotterdamse haven- en industriebedrijven is niet gebaat bij discussies,” steekt Alice Krekt direct van wal. “We hebben een plan, vastgelegd in het Klimaatakkoord en de Klimaattafels, én toch worden steeds weer opnieuw de doelen of de weg ernaartoe ter discussie gesteld. Dan mís je het gevoel voor urgentie.” Als voorbeeld noemt ze het project voor CO2-afvang en opslag. “Het is prachtig dat daar een miljardensubsidie beschikbaar voor is, maar dan zijn er toch weer partijen die dat ter discussie stellen. Het is een transitie oplossing, want voor de installaties waarvoor we dat doen is op korte termijn geen alternatief. Je kunt zo relatief goedkoop heel veel CO2 uit de lucht halen.”

Waterstof als bouwsteen voor nieuwe economie

Met het H-vision-project, een samenwerkingsverband van Deltalinqs en bedrijven uit het havenindustriegebied, wordt gewerkt aan waterstofoplossingen en CO2-reductie. Een voorbeeld is de grootschalige productie van waterstof uit restgassen van raffinaderijen. Daarbij komt CO2 vrij en dat wordt opgeslagen. Hiermee wordt aardgas vervangen. De chemie van de toekomst, die geen olie als grondstof meer gebruikt, zal deze fabriek ook benutten. Restgassen komen ook bij bioraffinage vrij en kunnen dan eenvoudig worden omgezet naar waterstof. Bij het project zijn veel type bedrijven en overheden betrokken. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking. “De energietransitie kun je niet alleen doen. Het is veel slimmer als je met elkaar iets bedenkt en de overheid en kennisinstellingen in je plannen betrekt. H-vision helpt de waterstofeconomie op te starten. Het is een mooi voorbeeld hoe je het collectief kunt benutten.”

“Waterstof is heel belangrijk en een mooi molecuul omdat er zo veel mee kan,” vertelt Krekt. “Het vervangt aardgas, je kunt er auto’s op laten rijden, het heeft een batterijfunctie voor stroom, het is een synthetische grondstof voor de brandstofindustrie.” Het biedt economische kansen voor de haven. “Rotterdam is een doorvoerhaven, maar verwerkt ook fossiele brandstoffen. Daar zoek je een nieuwe toekomst voor. De haven kan zich ontwikkelen tot een circulaire hub, en bioraffinaderijen ontwikkelen. Heel Europa heeft meer waterstof nodig dan ze zelf kunnen maken. Dat zal ook geïmporteerd moeten worden, het liefst via Rotterdam.” Wat nodig is, is dat de hiervoor benodigde pijpleidingeninfrastructuur op tijd wordt aangelegd.

Versnellen

De uitrol van een waterstofecosysteem in de Rotterdamse haven en industrie krijgt steeds meer handen en voeten, maar mag wat Krekt betreft sneller gaan. “In 2030 moeten we op 49% CO2-reductie zitten. Dat is nog twee grote onderhoudsronden in de Botlekindustrie weg. Veel kansen om vernieuwingen door te voeren zijn er niet meer.” Ze noemt het een kip-ei-verhaal. “Bedrijven willen wel, maar zijn ook voorzichtig. Als er straks niet genoeg waterstof beschikbaar is of heel duur is, willen ze een alternatief hebben.” Bovendien zijn het kostbare innovatieprojecten. “Bedrijven die erin investeren lopen een hoog risico. Wat mij betreft zou de overheid meer mogen ondersteunen, om er een volwassen markt van te maken.” Krekt spreekt de wens uit dat het komende kabinet voortvarend aan de slag gaat. Ze besluit met de boodschap waarmee ze het gesprek begon: “Het klimaatprobleem dendert op ons af. Voor bedrijven is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. De focus moet liggen op de uitvoering en subsidies. Dat is de belangrijkste voorwaarde om de energietransitie te versnellen en de doelen van 2030 te realiseren.”

Deltalinqs

Deltalinqs is de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven- en industriebedrijven. Zo’n 95% van alle bedrijven in het gebied is lid, variërend van de grote olie- en energiebedrijven en overslagterminals voor containers en droge en natte bulk tot toeleveranciers en consultants. “We vervullen de rol van belangenbehartiger, máár dan wel vanuit het mantra ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’,” verklaart de directeur van het Deltalinqs Climate Program, Alice Krekt.

Voor meer informatie bezoek de website