Klimaatverandering is een groot en urgent probleem. Om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken, moeten we de huidige fossiele-energievoorziening in hoog tempo te vervangen door duurzame alternatieven. Klimaat neutrale waterstof is geschikt voor praktisch alle sectoren en kan ook op grote schaal geproduceerd worden. Noord-Holland Noord heeft alle voorwaarden om komende decennia uit te groeien tot dé waterstofregio.

Waterstof is één van de speerpunten in de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, een samenwerking tussen Rijk en regio die tot doel heeft om meer innovatie en werkgelegenheid te creëren en de kracht van de regio Noord-Holland Noord te versterken.

Uitdaging en kans

Voor Noord-Holland Noord (NHN) betekent de transitie naar een duurzame samenleving zowel een uitdaging als een kans. De uitdaging is alle sectoren in een hoog tempo te verduurzamen en daarmee grote economische sectoren, zoals de scheepvaart en de agrisector, te behouden voor de regio. De kans ligt in het leveren van een substantiële bijdrage aan het creëren van een waterstofmarkt, zoals beschreven in de Kabinetsvisie waterstof en de EU Strategy on Hydrogen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, kennis, techniek, onderwijs en wetenschap.

Waterstof is niet alleen bruikbaar als brandstof, maar ook als grondstof voor verschillende industriële processen en als opslagmedium voor energie. Een (tijdelijk) overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden omzet in waterstof, dat bij een tekort aan elektriciteit weer wordt omzet in elektriciteit. Waterstof draagt daarmee bij aan het ontlasten van het elektriciteitsnet en kan een oplossing bieden voor het groeiende probleem van overbelasting van het elektriciteitsnet.

Uitgangspositie

NHN heeft een uitstekende uitgangspositie om een leidende rol te spelen in de nieuwe waterstofeconomie. De regio voldoet aan alle essentiële voorwaarden:

  • Een zeer gunstige positie ten opzichte van de beoogde windparken in het noordelijke deel van de Noordzee.
  • De bestaande gasinfrastructuur in de Noordzee. Deze landt grotendeels aan in Den Helder en kan ingezet worden voor het transport van waterstof.
  • Directe aansluiting op de waterstofbackbone die de regio verbindt met de (inter)nationale industriële afnemers.
  • Beschikbare ruimte voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie.
  • Hoogwaardige kennis van waterstof in verschillende kenniscentra binnen de regio.

NHN wil de waterstofeconomie voor heel Nederland op gang helpen, zodat ons land een internationale positie in de opkomende waterstofeconomie kan verwerven.

NHN, de waterstofregio in 2050

Vanwege de grote urgentie van de klimaatopgave moet de transitie naar een duurzame samenleving uiterlijk in 2050 zijn afgerond. De ambitie van NHN is duidelijk: met de gunstige uitgangspositie voor de productie en distributie van waterstof is de regio bij uitstek in de positie om uit te groeien tot één van de grote waterstofhubs in 2050 voor Noordwest-Europa.

In onze toekomstvisie vindt grootschalige productie plaats op zee van groene waterstof. Middels de voormalige gasinfrastructuur gaat deze duurzaam opgewekte energie via Den Helder naar industrieclusters elders in Nederland of het buitenland. De regio beschikt daarnaast over regionale waterstofnetwerken die worden gevoed door de waterstofbackbone en regionale waterstofproductiefaciliteiten. Hiermee kan Noord-Holland Noord al in 2030 voor de helft voorzien in de verwachte vraag naar waterstof. De vraag naar deze waterstof is afkomstig uit diverse sectoren, zoals de scheepvaart, agrisector, logistiek en gebouwde omgeving.

In een door ons uitgewerkt toekomstscenario zal de waterstofeconomie in 2050 een nieuwe impuls geven aan versterking van de brede welvaart in de regio, met kansen voor inwoners van alle opleidingsniveaus; van onderhoudsmonteurs voor de windparken op zee tot onderzoekers bij internationale kenniscentra. In onze visie voor 2050 is waterstof een cruciale energiedrager voor het Noordwest-Europese energiesysteem en zal de vraag de komende jaren exponentieel stijgen. Dankzij haar gunstige ligging en de beschikbare faciliteiten kan NHN als toonaangevende waterstofregio een leidende rol op zich nemen waterstof om in de vraag te voorzien.

Waarom de Hydrogen Valley-status voor NHN?

Onderdeel van ons toekomstscenario voor de regio Noord-Holland Noord, is het verkrijgen van de Europese status van ‘Hydrogen Valley’. Met de financiële middelen die hierdoor beschikbaar komen, kunnen we lopende initiatieven sneller opschalen en komt de duurzame waterstofinfrastructuur eerder tot stand – een essentiële stap op weg naar een CO2-vrije samenleving. Doordat het potentieel van de regionaal bekendheid krijgt, wordt het bovendien gemakkelijk om verbinding te leggen met hydrogen valleys elders in Europa. Zo werken we gezamenlijk aan een internationale duurzame waterstofeconomie

Meer weten over onze waterstofambities en hoe Noord-Holland Noord vormgeeft aan een CO2-vrije toekomst met diverse innovatieve projecten? Download dan snel de gratis position paper met alle essentiële informatie via bijgaande link of qr-code.

Op weg naar een uitstootvrije economie

Vanzelfsprekend zitten we niet stil. Vooruitlopend op de toekenning van de Hydrogen Valley-status heeft NHN al een groot aantal initiatieven in gang gezet. Deze richten zich onder meer op de productie van waterstof, pilots voor het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën voor de productie en toepassing van waterstof en het opbouwen en delen van kennis.

De regio Noord-Holland Noord kan uitgroeien tot één van de waterstofhubs voor Noordwest-Europa.

Link naar landingspagina: https://bit.ly/3G6itDw