De komende decennia staat de mensheid voor de enorme uitdaging om de aarde leefbaar te houden. Hiervoor zijn gigantische duurzame investeringen nodig, op korte termijn. Om te zorgen dat die er ook echt komen, is het essentieel om beter meetbaar en inzichtelijk te maken welke concrete impact specifieke beleggingen en bedrijven op de planeet hebben. Dat zegt Willem Schramade, Head of Sustainability Client Advisory bij vermogensbeheerder Schroders en Fellow Erasmus Platform for Sustainable Value Creation.

Het wordt makkelijker om het geld naar de juiste, duurzame bestemming te dirigeren, als goede data laat zien wat door een bepaalde investe-ring precies verandert”, stelt Schramade. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat investeerders minder bereid zijn om te betalen voor impact, als onduidelijk is hoe groot die impact precies is. Het meten en transparant maken van die impact is dus een directe trigger voor meer duurzame investeringen.”

Schramade illustreert het met een voorbeeld: “Stel je hebt 1000 euro belegd en verdient daar 50 euro, of 5 procent per jaar op. Dan krijg je de keus om 40 in plaats van 50 euro te verdienen, dus een tientje op te geven, en dat zorgt voor een besparing van een ton CO2. Veel beleggers zullen dan zeggen: ‘doe maar niet’. Maar als je ze erbij vertelt dat de schaduwprijs van die ton CO2 200 euro is, verandert dat de zaak. Je geeft dan 10 euro op, om 200 euro voor het algemeen belang terug te verdienen. Dan klinkt het ineens als een goede deal.” 

Tool


Schroders maakt veel werk van het inzichtelijk maken van de impact van investeringen. Zo is er de tool Sustai-nEx™ , die kwantificeert welk effect op de planeet en maatschappij individuele bedrijven, sectoren en regio’s hebben. Dat doet SustainEx aan de hand van ruim 40 indicatoren (zoals CO2- en stikstofuitstoot). Een ander voorbeeld is het Climate Progress Dashboard, dat veranderingsindicatoren volgt in de 4 categorieën die de meeste invloed hebben op (het beperken) van de wereldwijde temperatuurstijging: politieke verande-ring; bedrijfsleven en financiën; techno-logische oplossingen en industrie. 

De grote spelers, zoals pensioenfondsen, kunnen er straks niet meer omheen om vol op duurzaamheid in te zetten, als precies en onomstotelijk vaststaat wat de impact van beleggingen is, verwacht Schramade. Verder concludeert hij dat duurzaamheidsratings, die bedrijven nu krijgen om aan af te meten wat de invloed op de planeet is, te weinig effect hebben: “Met de ratings zie je eigenlijk alleen of een bedrijf het beter of slechter doet dan een ander bedrijf. Gezien de complexiteit van de huidige regelgeving en lage snelheid waarmee transities in gang worden gezet, kan je wel zeggen dat het weinig zoden aan de dijk zet.” 

Planetaire grenzen


Het is volgens Schramade nu vaak een zeer bureaucratisch proces, aan de hand waarvan regelgeving wordt uitgevoerd. “Regulators vertellen wat er moet gebeuren, vervolgens huren financiële instel-lingen specialisten in om de benodigde duurzaamheidsvakjes in te gaan vullen. Schroders zet daarom in op de volgende belangrijke stap: data in kaart brengen waarmee duidelijk wordt of een bedrijf binnen planetaire grenzen blijft, of daar zijn best voor doet.” 

Met planetaire grenzen worden grenzen bedoeld die de mensheid niet mag overschrijden om gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de planeet, zonder ze definitief uit te putten. Natuurlijk kapitaal en biodiversiteit zijn belangrijke begrippen in dit verband, legt Schramade uit. “Iedereen heeft het altijd – terecht – over klimaatverandering, maar verlies van biodiversiteit kan zo mogelijk nog catastrofaler uitpakken.” 

Dubbel doel


De impact van beleggingen op de aarde is een doel op zich, maar is ook in steeds grotere mate van invloed op investeringsbeslissingen. Dat zal alleen maar toenemen in de nabije toekomst, denkt Schramade. Sommige pensioenfondsen spreken al van een dubbel doel: dat zowel financieel rendement als impact positief moeten zijn. 

Schramade: “Aandacht voor impact wordt steeds belangrijker en eigenlijk onontkoombaar, aangezien bedrijven gedwongen worden duurzamer te opereren: door toenemende regulering, technologische ontwikkelingen, maar ook door consumentenvoorkeuren. Merken die zich richten op een duurzamere aanpak krijgen steeds meer de ruimte. Als de impact van investeringen straks ook nog beter meetbaar wordt, kan je nog harder maken welke bedrijven iets positiefs bijdragen aan een leefbare planeet en welke niet. En dat zal steeds meer gaan bepalen waar iemand zijn geld in wil stoppen.” 

Meer weten over Schroders en duurzaam beleggen? Bezoek onze website: www.schroders.nl

Belangrijke informatie

Deze informatie is een marketingboodschap. De meningen en opvattingen in dit document zijn die van de personen aan wie ze worden toegeschreven, en komen niet noodzakelijk overeen met de menin- gen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. De vermelde informatie wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders biedt geen garantie wat betreft
de juistheid of volledigheid ervan. De opvattingen en informatie in dit materiaal mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Schroders gebruikt SustainExTM om de netto maatschappelijke en ecologische “kosten” of “baten” van een beleggingsportefeuille te schatten, rekening houdend met bepaalde duurzaamheidsmaatstaven in vergelijking met de benchmark van een product, indien relevant. Dit gebeurt met gebruik van gegevens van derden en van de eigen schattingen en veronderstellingen van Schroders. Het resultaat kan verschillen van andere duurzaamheidshulpmiddelen en -maatstaven. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en worden mogelijk niet herhaald. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het oorspronkelijk ingelegde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersschommelingen kan de waarde van be- leggingen zowel dalen als stijgen. Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-po- licy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd. Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799.