Beton is in Nederland verantwoordelijk voor 4% van de CO2-uitstoot van de industrie. Dat was de reden voor MVO Nederland om met alle partijen in de betonketen na te denken over CO2-reductie, circulaire principes en biodiversiteit. Het resultaat is in beton gegoten.

“Het is typisch iets van het Nederlandse bedrijfsleven om vanuit ambitie samen te werken en afspraken te maken hoe je tot een echte systeemverandering komt. Want dat is wat feitelijk nodig is,” benadrukt Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland. “We zijn al in 2016 begonnen met de ontwikkeling van het betonakkoord in de sector, nog vóór de klimaattafels. Dat zegt iets over de drijfveren van de sector zelf, maar ook iets over de ambitie die we als koplopers in de Nederlandse economie hebben richting het Akkoord van Parijs.”

“Als MVO Nederland kijken we wat de impact is op milieu en mens. We kijken welke sectoren daar een relevante bijdrage aan hebben. De agro, bouw en chemie, de ‘abc’-sectoren, hebben daar een behoorlijk effect op. Dus kijken we met dit soort sectoren waar winst is te halen,” vertelt Van der Heijden. “Voor minder CO2-uitstoot moet je naar een heel andere manier van produceren en een ander opdrachtgeverschap.”

Biodiversiteit

De hele verduurzaming is een motor voor innovatie. “Van lineair naar circulair, denken in klimaatpositief. Het vraagt om andere principes van ondernemen. Daarom hebben we het over toekomstbestendig ondernemen. Het biedt enorm veel kansen. Het gaat om innovatie, werkgelegenheid en nieuwe verdienmodellen. Op korte termijn moet je dingen anders doen, maar uiteindelijk levert het meer op.”

Vanuit het Betonakkoord wordt gekeken hoe zaken in de bouw anders kunnen vanuit circulaire en klimaatneutrale principes, vertelt Van der Heijden. “De gebouwde omgeving is voor MVO Nederland een speerpunt omdat in de bouw nog enorm veel winst is te behalen. In de bouw wordt 15% van alle materialen verspild. Het belandt op de bouwplaats, maar wordt niet gebruikt bij de bouw.” Met infrabedrijven heeft MVO Nederland een biodiversiteitsplan opgesteld. “Dat betreft 3% van het oppervlak in Nederland, als je kijkt naar de grond rond rails en hoogspanningsmasten. Als je het beleid inzet op het herstel van biodiversiteit, heeft dat een enorme impact op de natuur in Nederland.”

Een groen herstel

“Kijk je terug naar hoe COVID-19 is ontstaan, dan is dat een disbalans tussen natuur en mens. Het evenwicht is heel erg verstoord. De natuur moet veel meer een bron en inspiratie zijn, waarbij we rekening houden met de principes van de natuur. De natuur is in de kern circulair, terwijl wat wij mensen doen heel lineair is. We maken een product en gooien die producten weer weg. Vervolgens hebben we een enorme afvalhoop en plastic en vervuiling.

De pandemie is een uitwas, maar laat ook zien hoe afhankelijk we van elkaar zijn en hoe kwetsbaar,” constateert Van der Heijden. Ze hoopt dat het mensen de ogen opent dat een aantal dingen grondig anders moet. “Het is nog niet zo ver. Bij het herstelprogramma rondom corona hebben we van het begin af aan gezegd: zorg dat het echt een groen herstel wordt. Pas het principe van groen en sociaal investeren toe bij alle herstelplannen en alle euro’s die we uitgeven. De EU stuurt daar met de Green Deal sterker op dan de Nederlandse overheid.”

Afspraken Betonakkoord

Het Betonakkoord zet zich sector- en ketenbreed in voor de verduurzaming van beton. Het akkoord richt zich op vier thema’s: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal. De doelen voor 2030 zijn onder andere 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval en een vermindering van minstens 30% CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990.

Voor meer informatie bezoek de website