Groen gas vormt een duurzaam alternatief voor aardgas. De kwaliteit van groen gas is identiek aan het Groninger gas en vormt zo een duurzaam alternatief. Groen gas speelt een belangrijke rol in de energietransitie. In 2030 moet de productie vertienvoudigd zijn.

In 2030 moeten anderhalf miljoen woningen verduurzaamd zijn, waarvan zo’n 580 duizend met een hybride warmtepomp. Bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen en wijken is er keuze uit drie basisopties: geheel elektrisch verwarmen, aansluiten op het warmtenet of een hybride warmtepomp met groen gas. De laatste oplossing is heeft grote voordelen. “Het voordeel hiervan is dat dit een individuele route is, die je als bewoner zelf kunt bewandelen. Dat is een stuk makkelijker dan collectief met een hele wijk overstappen op een warmtenetwerk,” aldus Peter Vermaat, tot eind vorig jaar CEO van netbeheerder Enexis.

Groen gas vormt een duurzaam alternatief voor aardgas en vormt een belangrijke pijler voor een klimaat neutrale energievoorziening. Groen gas in combinatie met een hybride warmtepomp is in veel situaties duidelijk de meest voordelige optie bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving, vertelt Vermaat. “Als we erin slagen om voldoende groen gas te produceren, scheelt dat jaarlijks 1,5 miljard euro ten opzichte van volledig elektrisch verwarmen of het aansluiten van wijken op warmtenetten.” Een belangrijk voordeel ten opzichte van nieuwe energiebronnen als wind- en zonne-energie is dat groen gas op koude, windarme dagen gewoon onbeperkt beschikbaar is.

Energierijke reststoffen

Groen gas wordt geproduceerd door het vergisten of vergassen van natte biogrondstoffen. “Het fijne is dat je groen gas in de gewone, bestaande installaties kunt gebruiken,” vertelt Vermaat. De ambitie van het Klimaatakkoord is om in 2030 zo’n twee miljard kubieke meter (2 bcm) aan groen gas te produceren. Tien keer zoveel als nu. Op dit moment zijn er al twee grote stromen van groen gas: 0,20 bcm uit onder andere mestvergisting en afval en en 0,13 bcm biogas uit de afvalzuiveringsinstallaties van de waterschappen. Waterschappen halen biogas uit het slib op de rioolwaterzuiveringen. Van de 323 rioolwaterzuiveringen in Nederland hebben op dit moment zeventig een vergistingsinstallatie, waarmee 75% van het zuiveringsslib wordt vergist. Dit wordt vooral gebruikt om het gas om te zetten in elektriciteit waar de zuivering zelf op draait. Maar een ander deel wordt omgezet in groen gas.

De potentie is er, benadrukt Vermaat. “We hebben genoeg bronnen voor groen gas, zoals slib, algen, gft-afval en mest. Dat zijn energierijke reststoffen die je bij elkaar kunt brengen om een homogeen product te maken, groen gas.” Hiervoor kunnen twee technieken worden ingezet: vergisting en vergassing. “Het is een kwestie van investeren en innoveren. Er is voldoende grondstof, het gaat om het vergroten van de productiecapaciteit.”

Stimulans

De Routekaart Groen Gas voor 2030 zet in op drie sporen. Om te beginnen het ontwikkelen van financiële en fiscale instrumenten om de vraag naar groen gas te stimuleren. “Energiebelasting voor fossiel aardgas is net zo hoog als voor groen gas. Dat is geen stimulans om te versnellen.” Daarnaast zijn flankerende maatregelen te bedenken, zoals het verplicht bijmengen met groen gas, zoals ook gebeurt met bio-ethanol in benzine. Ten slotte de vraag wat de meest efficiënte inzet is: “In plaats van nieuwbouwwoningen verwarmen met groen gas kun je beter focussen op oude binnensteden, waar het kostbaar en ingewikkeld is om een warmtenet aan te leggen.” Hij vervolgt: “Met een hybride warmtepomp en groengas kunnen we sneller overstappen dan bij de andere opties en kunnen we de bestaande aardgasinfrastructuur blijven gebruiken.”

Investeringen in nieuwe installaties worden gestimuleerd door landelijke en provinciale energie- en innovatieregelingen. Banken hebben speciale groenfondsen, waar spaarders en beleggers meeprofiteren via een belastingvoordeel. Hierdoor kunnen banken leningen uit dit fonds tegen een lagere rente verstrekken.

Spitsbergen

Peter Vermaat is binnen de Klimaattafel Gebouwde Omgeving voorzitter van de werkgroep duurzame warmte en duurzame gassen. Hij was drie jaar geleden mee op een klimaatmissie naar Spitsbergen. “Dan zie je direct de actuele gevolgen van klimaatopwarming. Met groen gas kunnen we hopelijk de verduurzaming verder versnellen.”

De ambitie van het Klimaatakkoord is om in 2030 zo’n twee miljard kubieke meter (2 bcm) aan groen gas te produceren.