Bij CONO Kaasmakers is men zich er terdege van bewust dat de klimaatverandering een grote uitdaging is voor iedereen. Daarom verbindt de boerencoöperatie zich aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld. Met het doel om samen van de wereld een betere plek te maken. Daarbij pakt CONO waar mogelijk zelf het voortouw. CONO wil als eerste zuivelorganisatie in Nederland dat haar kaas, waaronder het merk Beemster kaas, in 2030 klimaatpositief is. Zorg en aandacht voor de natuur op en rondom het melkveebedrijf zijn hier onlosmakelijk aan verbonden.

Biodiversiteit onderdeel van het melkveebedrijf

De natuur speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van klimaatverandering. En daarbij is biodiversiteit belangrijk. Insecten bestuiven fruitbomen, onderhouden de bodem en dienen als voedsel voor vogels. Agrarische gebieden zijn belangrijke leefgebieden voor verschillende dier- en plantensoorten. Veel soorten hebben het de laatste jaren moeilijk maar toch kunnen boeren kunnen de natuur op en rondom het erf en land positief beïnvloeden. Steeds meer CONO-melkveehouders zetten daarom stappen om de biodiversiteit meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld door later te maaien of door in het vroege voorjaar plaatselijk het land onder water te zetten waardoor plassen ontstaan waar weidevogels op afkomen. Ook wordt er op CONO-bedrijven steeds vaker bijenlint en kruidenrijk grasland ingezaaid. Kruidenrijk gras is voedzaam voor de koeien die de gezondheid verbetert en de kwaliteit van de melk verhoogt. Bovendien maken klavers zelf stikstof aan, waardoor er geen kunstmest nodig is. Ook trekt kruidenrijk grasland extra veel wormen aan, die de grond los woelen waardoor het gras beter kan groeien. Een vitale bodem is vruchtbaar vol leven slaat bovendien koolstof (CO2) op. Veehouders zijn dus zuinig op de natuur en het landschap, want de veestapel en de gewassen zijn ervan afhankelijk.

“Voor CONO is biodiversiteit, samen met weidegang, dierwelzijn, kringloop en klimaat, een belangrijke pijler in ons Caring Dairy duurzaamheidsprogramma” zegt Peter Vriend, coördinator duurzaamheid bij CONO Kaasmakers. “Sinds 2019 belonen we onze melkveehouders op duurzaamheidsprestaties waaronder ook agrarische natuur. Ruim de helft van onze veehouders zet zich actief in voor agrarisch natuurbeheer. Dit aantal groeit jaarlijks. Daarnaast gebruiken onze veehouders geen glyfosaat, waardoor het bodemleven zo veel mogelijk met rust wordt gelaten”.

Weidegang als basis
Al twintig jaar ziet CONO weidegang als basis voor het melkveebedrijf. Koeien zijn graasdieren en dus is weidegang natuurlijk en goed voor het dier. Hoe meer vers gras de koe eet, hoe minder krachtvoer van ver weg nodig is. Bovendien zorgt vers weidegras ook voor zachtere vetten en voedzame eiwitten in de melk, de basis voor smedige kaas. Veel weidegang is ook goed voor de bodem. Koeienmest is rijk aan vezels en mineralen en zorgt voor een gezond bodemleven. Zo staat alles op de melkveehouderij met elkaar in verbinding. Het gezonde gras wordt gegeten door de koe en vogels eten beestjes die leven in het gras. De melkveehouder kan de biodiversiteit bevorderen door onder andere te werken de koe-mest-bodem-graskringloop.

CONO en duurzaamheid
CONO Kaasmakers maakt al 120 jaar kaas in de ruim 400 jaar oude Beemsterpolder. Deze kaasmakerij is bekend, of beter gezegd beroemd door de smedige Beemster kaas. De ruim 400 leden van de coöperatie werken al jaren met het Caring Dairy programma, gericht op verduurzaming van het melkveebedrijf. In 2002 was CONO de eerste zuivelorganisatie die een premie gaf voor weidegang. Sinds 2020 is de CONO-kaasmakerij klimaatneutraal gecertificeerd. Dus is het voor de coöperatie logisch om samen met veehouders, kaasmakers en ketenpartners duurzame stappen te blijven zetten.

De samenwerking tussen landschap, dier en mens gaat een positieve bijdrage leveren aan het klimaat, daar zijn ze bij CONO van overtuigd. Met als ambitieus doel klimaatpositief zijn in 2030. In andere woorden: meer broeikasgassen uit de lucht halen en vastleggen in de bodem dan de CONO-kaasketen veroorzaakt.

Meer informatie? www.cono.nl