Digitalisering helpt bij zaken als duurzaamheid en circulariteit. Het kunnen traceren welke grondstoffen en materialen je gebruikt in het bouwproces en in gebouwen. Het versnelt ook het bouwproces en het onderhoud aan gebouwen, doordat partijen in de keten samenwerken op basis van dezelfde digitale gegevens.

Het BIM Loket daagt iedereen in de bouw en vastgoed, infra en ruimtelijke omgeving (geo) uit samen te werken aan digitalisering, op basis van een open informatiespeelveld. Met als stip op de horizon een 100 procent duurzame, klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde omgeving. “We verbinden partijen in de Nederlandse bouw en infra bij het toepassen en ontwikkelen van open BIM-standaarden voor het realiseren van bouwprojecten”, aldus Roger Tan, die sinds kort voorzitter is van stichting BIM Loket.

Kernstakeholders van het BIM Loket zijn grote publieke opdrachtgevers, brancheverenigingen en rijksoverheid. Deze zijn allemaal vertegenwoordigd in het BIM Loket. “Voor de uitvoering van onze opdracht, werkt het BIM Loket nauw samen met diverse kennisinstellingen binnen de bouw. Bovendien zijn ruim 300 personen uit de sector actief betrokken bij kennisdeling, coördinatie, ontwikkeling en beheer van de open BIM-standaarden. De samenwerking wordt ondersteund door een bureau dat opereert vanuit de Bouwcampus in Delft,” licht BIM Loket-directeur Jacqueline Meerkerk toe. Zij vormt de stuwende kracht voor het vergroten van het netwerk in de sector, vanuit de visie dat BIM – Bouw InformatieManagement – in feite een transitie is waarbij veel van elkaar valt te leren.

Opgave voor de bouw

“Digitalisering is steeds meer vervlochten met elk onderdeel van de maatschappij. Óók in de gebouwde omgeving. Bij de totstandkoming van nieuwbouw neemt digitalisering met sprongen toe. Tegelijkertijd loopt de digitalisering in de bouw en installatiebranche achter op andere sectoren. Het betekent dat er nog veel mogelijk is en dat er ruimte is om de vruchten te plukken. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Heel veel kennis is er al,” stelt Tan vast.

Meerkerk maakt een vergelijking met de geosector, waar overheden zoals waterschappen, gemeenten, het kadaster e.d. van oudsher al samenwerken en afstemmen. “Die slag moet de bouw dringend maken. Daar kan het uitwisselen van digitale gegevens voor een enorme verbetering en versnelling gaan zorgen.” Daarbij spelen belangrijke maatschappelijke opgaven: “De ambities van het klimaatakkoord en De Bouwagenda zijn alleen haalbaar door het versnellen van digitalisering.”

Open standaarden

Een netwerk van 2500 koplopers deelt binnen BIM Loket kennis en ervaring. “Het is onze ambitie om dit te vergroten en nog meer mkb-bedrijven, kleine gemeenten en woningcorporaties binnen boord te krijgen. Digitaliseren kun je alleen samen doen,” benadrukt Tan. “Je werkt immers in een keten en de informatie in die keten gaat pas goed stromen als de partijen in die keten digitaal werken.” In de afgelopen tien jaar zijn grote stappen gezet, onder andere door open standaarden met elkaar af te spreken. Het BIM Loket vervult daar een belangrijke plek in. “Het denken over data, interoperabiliteit tussen systemen, is de afgelopen jaren sterk naar voren gekomen. Als je in steeds wisselende samenstellingen aan bouwprojecten werkt, is het belangrijk dat je niet elke keer het wiel moet uitvinden. Weet je een gezamenlijke en open set aan afspraken te maken en met elkaar na te leven, dan biedt dat enorm veel winst,” aldus Meerkerk.

Optimaliseren

“Digitalisering helpt om een beter gebouw te krijgen tegen dezelfde kosten of om eenzelfde kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. Op heel veel plekken in het proces – het ontwerpen, bouwen en beheren – kun je als je het gebouw in een model hebt gezet, met algoritmes verschillende zaken laten doorrekenen om bijvoorbeeld te optimaliseren qua energieverbruik,” vertelt Tan. Meerkerk vult aan: “Het helpt je om voorspellingen te doen. Zowel aan de voorkant, bij het bouwproces, als bij het onderhoud.”

DigiGO

Belangrijk is digiGO. Een beweging van onderop, gebaseerd op een digitaliseringsdeal, waarbij overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector samen optrekken, om de digitalisering van de gebouwde omgeving een push te geven. digiGO wordt gefaciliteerd door het BIM Loket.

Voor meer informatie bezoek de website