Nalaten aan een goed doel of nu al een gift doen. Het kan allebei, maar voor giften gelden extra voorwaarden om aftrekbaar te zijn voor de inkomstenbelasting. Een schenking aan een goed doel via de nalatenschap is echter geheel vrij van successierecht. Het goede doel hoeft geen erf- en schenkbelasting te betalen.

U kunt een goed doel op allerlei manieren steunen. Door u actief in te zetten voor de organisatie, door zelf een actie op te starten waarbij familie en vrienden geld doneren, of door gewoon zelf een gift of schenking te doen.

Fiscaal voordelig

De vraag of een gift aan een goed doel aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vrijgesteld van successierecht hangt in de eerste plaats af van de ANBI-status. De wet schrijft onder meer voor dat het doel en de feitelijke werkzaamheden voor 90% of meer een algemeen belang dienen om als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden aangemerkt. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting

Een door de Belastingdienst erkende ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling mag geen winstoogmerk hebben. De gemaakte kosten moeten in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van de maatschappelijke doelen die worden nagestreefd.

Nalaten aan goed doel

Als u in uw testament een of meerdere goede doelen ondersteunt, zijn de giften vrij van successierecht: dat betekent dat het goede doel geen belasting over de erfenis hoeft te betalen. U kunt een goed doel ondersteunen door het in uw testament te benoemen tot (mede-)erfgenaam of via een legaat. De bekende goede doelen hebben vaak een eigen afdeling die u hierbij kan adviseren en ook uw notaris kan u hierin terzijde staan. Een bijzonder vorm als u een groter bedrag wilt nalaten is een Fonds Op Naam.

Fonds op naam

Een Fonds Op Naam kunt u zien als een ‘geoormerkt’ bedrag waarover het goede doel beschikt. Het goede doel zet de gift in voor een door u bepaalde bestemming. U kunt een Fonds op Naam als u dat wenst, ook al oprichten tijdens uw leven. In dat geval moet u niet alleen vastleggen waarvoor het geld wordt ingezet, maar ook de voorwaarden van de gift. Alleen periodieke giften zijn namelijk onbeperkt fiscaal aftrekbaar.

De Belastingdienst beoordeelt een eenmalige gift als een ‘gewone gift’. Hiervoor, en voor een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd, gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken. Uw gift is een periodieke gift als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.