Digitalisering is essentieel voor een succesvolle transitie naar een duurzame samenleving. ‘Bij alle grote uitdagingen van dit moment spelen digitale innovaties een essentiële rol als het gaat om het bieden van oplossingen,’ vertelt BTG-vice-voorzitter Petra Claessen.

Het BTG-jaarthema van 2023 luidt Building Bridges in a Digital Society. ‘Dat thema hebben we gekozen omdat we steeds meer naar digitale oplossingen kijken om de economische groei aan te kunnen en om maatschappelijke problemen aan te pakken. Welke eisen stelt dit aan mensen, organisaties, overheid en onderwijs qua innovatiekracht?’

Nationale aanpak

BTG is een van de ondertekenaars van het manifest Duurzame Digitalisering, dat is aangeboden aan minister Micky Adriaansens van EZK. ‘Er is een nationale aanpak nodig op het gebied van duurzame digitalisering, wil Nederland koploper worden. Digitalisering vormt een essentieel onderdeel van verduurzaming en moet zelf ook duurzaam zijn. Daar is een consistent beleid voor nodig. Er is sprake van teveel versnippering. In onze ogen zou de overheid één coördinatiepunt kunnen aanstellen met voldoende verantwoordelijkheden. Voor de versnelling moeten de overheid, bedrijfsleven, branches, wetenschap en onderwijs de handen ineenslaan en strategische tafels organiseren’, adviseert Claessen. Samen met Frits Bussemaker is ze duo-voorzitter van iPoort, een onderdeel van het Nieuwspoort pers- en debatcentrum in Den Haag. ‘We willen ambtenaren en beleidsmakers meer meegeven over de digitale infrastructuur en de kloof in digitale competenties dichten.’

Kloof in digitale competenties

BTG is actief betrokken bij de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. ‘De klimaatdoelen van 2030 komen er in snel tempo aan. Dat betekent dat je moet zorgen dat het energiegebruik en aanspraak op waardevolle grondstoffen zo efficiënt mogelijk is. Zonder digitale technologie gaan we die doelen niet halen,’ benadrukt Claessen. De overheid heeft daar samen met de sector een grote rol in. ‘De digitale infrastructuur is een nieuwe nutsvoorziening. Kijk maar naar de coronaperiode. Je moet erop kunnen vertrouwen. De continue bereikbaarheid en beschikbaarheid is een basisvoorwaarde voor het functioneren van onze samenleving. De uitrol van 5G en toekomstig 6G zijn belangrijk om te zorgen dat Nederland deel blijft uitmaken van de digitale voorhoede.’

Digitale competenties

Er is een nijpend tekort aan IT-talent. BTG ondersteunt het initiatief van de Stichting Competens, dat zich inzet voor het ontwikkelen van sterkere IT-competenties, ook voor niet-IT’ers. Met de Digitale Binnenhof Academy ondersteunt BTG de behoefte aan permanente scholing bij de overheid. ‘Willen we vooroplopen in de wereld dan moeten we ervoor zorgen dat we voldoende expertise behouden. Het is belangrijk dat we de kloof tussen vraag en aanbod in de digitale competenties dichten,’ meent Claessen. Dat geldt ook voor de gebruikers, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg bij artsen en zorgmedewerkers. ‘Het gaat om persoonlijke skills die je nodig hebt om te begrijpen hoe nieuwe technologieën zoals artificial intelligence kunnen worden toegepast. Ik pleit ervoor dat je in het onderwijs, verticaal en horizontaal, de ontwikkelingen rondom digitalisering verankert in het curriculum. De wereld is digitaal ingericht. Je hebt digitale en nieuwe media geletterdheid nodig om bij te blijven op de huidige arbeidsmarkt.’ Claessen zet zich actief in voor mbo-onderwijs, specifiek voor de ICT en creatieve industrie. ‘Bij ICT hoort een creatieve geest. Je moet out-of-the-box kunnen denken en met een creatieve blik naar technische mogelijkheden kunnen kijken.’ BTG stimuleert meiden in de IT. ‘Die koppel ik aan topvrouwen in de IT, zodat ze een voorbeeld hebben. Om het arbeidspotentieel te stimuleren streeft BTG er naar om mbo-stagiaires te koppelen aan young professionals.’

Nieuwe focus

BTG kiest voor een nieuwe focus, vertelt Claessen. ‘We waren de branchevereniging voor ICT en telecom. Dat hebben we veranderd in IT en communicatietechnologie. De link met telecom blijft bestaan, maar dan ingestoken in een meer innovatieve en actuele denkrichting.’

Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en moet zelf ook duurzaam. Wil je meer informatie over dit onderwerp bezoek de website van BTG.